de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-business.de/

Firma czy spółka

Ekspansja firmy do niemiec – oddział czy zagraniczna spółka?

 

Korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej poza Polską

W związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej każdy polski przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na terenie innych krajów wspólnoty. Tak więc polskie firmy zyskują możliwość działania na najkorzystniejszym dla siebie rynku w tym również rynku niemieckim. Mimo, że jest on jednym z najbardziej rozwiniętych rynków w Europie to zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju działalności gospodarcze w Niemczech i mnogość kontraktów sprawia, że jest on jednym z najpewniejszych i najbardziej korzystnych miejsc progresji dla polskich przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych jak i usługowych. W przypadku decyzji o takiej ekspansji warto skontaktować się z www.cbb-business.de , które pomoże w tym przedsięwzięciu. Z tą firmą dowiesz się Jak założyć firmę w Niemczech?, poznasz takie zagadnienia jak Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech , Podatek od działalności gospodarczej w Niemczech, prowadzenie strony firmy, ulgi podatkowe i wiele innych. Z www.cbb-business.de  zakładanie firmy w Niemczech będzie proste i przyjemne.

Poza najważniejszą korzyścią, czyli zyskiem ekonomicznym ekspansja na rynek niemiecki może też przynieść korzyści prawne ze względu na podległość działalności gospodarczej w Niemczech pod bardzo uporządkowane i przejrzyste przepisy niemieckiego prawa. Dodatkowe korzyści mogą stanowić też przepisy podatkowe ułatwiające zarówno wejście na rynek niemiecki jak i bardzo korzystne w porównaniu do polskich przepisy o ulgach podatkowych. 

Tak więc ze względu na wielorakie korzyści płynące z ekspansji na rynek niemiecki mogą być ogromną zachęta dla Polaków planujących ekspansje swojej firmy za granice.

FORMA DZIAŁALNOŚCI PRZY EKSPANSJI NA RYNEK NIEMIECKI - ODDZIAŁ CZY ZAGRANICZNA SPÓLKA?

Firma planująca działania na zagranicznym rynku musi najpierw zdecydować o formie prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Do wyboru są dwie możliwości. Można stworzyć oddział firmy za granicą lub utworzyć niezależną spółkę kapitałową lub osobową na terenie Niemiec. Obie te formy działalności gospodarczej w Niemczech są tworzone na bazie przepisów obowiązujących w kraju, w którym nasza firma planuje działać. W przypadku ekspansji na rynek niemiecki jest to właśnie prawo niemieckie.

Decydując o formie prowadzenia działalności za granicą powinniśmy brać pod uwagę profil naszej działalności i to jakie możliwości daje naszej firmie oddział, a jakie osobna spółka zagraniczna. Dogłębna analiza i interpretacja obowiązujących przepisów oraz zakresu i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech ma kluczowe znaczenie dla odpowiedniego wyboru formy działania. Należy się tu kierować plusami i minusami jakie dana forma prowadzenia firmy niesie dla przedsiębiorcy. Ogromną pomocą może tu być pomoc polskiego biura w Niemczech specjalizującego się w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech dla polskich firm takich jak www.cbb-business.de polskie biuro w Leverkusen.

ODDZIAŁ POLSKIEJ FIRMY NA TERENIE PAŃSTWA NIEMIECKIEGO

Na wstępie należałoby wyjaśnić czym w świetle prawa jest oddział firmy za granicą. Przede wszystkim oddział jest odrębną i samodzielną jednostką w przedsiębiorstwie. Nie funkcjonuje on jednak niezależnie od firmy macierzystej. Ponadto musi on być prowadzony w miejscu innym niż główna siedziba firmy, tak więc oddział musi mieć siedzibę w kraju funkcjonowania. Oddział musi funkcjonować w obrębie profilu działalności firmy, to znaczy, że przedmiot działania oddziału firmy nie może być inny niż ten w jednostce macierzystej. Dodatkowo za zobowiązania ekonomiczne jak i prawne oddziału firmy odpowiedzialność ponosi tworzący go przedsiębiorca.

Inną cechą oddziału firmy jest jego odpowiedzialność podatkowa. Najważniejsze w tej materii są przepisy mówiące o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów. Można tu wyznaczyć dwa sposoby rozliczeń podatkowych. Pierwszy z nich to opodatkowanie oddziału przedsiębiorstwa w Polsce, jeśli nie jest on zakładem podatkowym. Drugą formą opodatkowania dochodów jest ich płatność w państwie, w którym mieści się oddział. Aby taka sytuacja mogła mieć miejsce oddział musi być zakładem podatkowym.

Czym jednak jest zakład podatkowy? Najprościej rzecz ujmując jest to stała placówka firmy mająca na celu prowadzenie działalności firmy w całości lub tylko w części. Przykładami takiego oddziału zdolnego stać się zakładem podatkowym może być: filia, biuro, warsztat, fabryka w innym kraju, miejsce prowadzenia działań zarządu firmy. Ponadto za takie miejsce może być uznany plac budowy, miejsce montażu, miejsce prowadzenia działalności nadzorczej lub doradczej, ale tylko wtedy jeśli funkcjonuje on dłużej niż dziewięć miesięcy. Należy pamiętać, że chodzi tu przede wszystkim o stałą siedzibę firmy nie ma znaczenia, czy miejsce to jest własnością właściciela firmy, czy jest przez niego wynajęte, czy po prostu jest miejscem wykonywania działalności przez dłuższy czas. Należy więc spełnić trzy podstawowe cechy, aby oddział był zakładem podatkowym:

NIEMIECKA SPÓŁKA JAKO ZAGRANICZNA EKSPANSJA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Innym niż oddział rozwiązaniem jest stworzenie nowej spółki na terenie państwa niemieckiego. Spółka taka może być osobowa lub kapitałowa i co jest  najważniejsze osobną od polskiej firmy macierzystej działalnością gospodarczą w Niemczech. Kiedy spółka zostanie wpisana do odpowiedniego rejestru jest pełnoprawnym przedsiębiorstwem z jego prawami, ale też obowiązkami w tym odpowiedzialnością prawną.

Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku spółek kapitałowych ponosi sama spółka, a w przypadku spółek osobowych odpowiedzialnością obarczeni są jej wspólnicy swoim majątkiem w całości lub częściowo.

Jeśli chodzi o spółki kapitałowe (strukturalnie podobne do polskich spółek z o.o.) ich opodatkowanie ma miejsce w państwie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Od tej reguły istnieją wyjątki. Zachodzą one zwykle w dwóch przypadkach. Ponad 50 procent przychodów firmy w danym roku pochodzi z odsetek, umorzenia bądź sprzedaży udziałów, akcji czy dywidend. Jeden z przychodów opodatkowany jest stawką niższą niż 14,25 procent lub zupełnie zwolniony z podatku. W takim wypadku od 1 stycznia 2015 spółka opodatkowana jest w Polsce.

Jeśli zaś mowa o spółkach osobowych to jej dochód opodatkowany jest u wspólników spółki, a nie w samej spółce. Tutaj istotne jest czy spółka jest zakładem podatkowym. Jeśli tak podatki płaci się w państwie prowadzenia działalności, jeśli zaś nie podatki płacone są w Polsce.

ZAKŁADANIE ODDZIAŁU FIRMY W NIEMCZECH FORMALNOŚCI

Zakładając oddział polski przedsiębiorca musi zapoznać się z zasadami tworzenia oddziału w państwie, w którym ma ona działać. Ponad to trzeba koniecznie wiedzieć do jakiego rejestru gospodarczego oddział powinien być wpisany.

Kroki jakie należy podjąć przy zakładaniu oddziału to:

 1. wyznaczenie osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy na terenie Niemiec.
 2. przedstawienie do właściwego rejestru tłumaczenia przysięgłego statutu lub umowy spółki oraz ewentualnie wyciągu z rejestru KRS na podstawie których firma działa na terenie Polski
 3. używanie polskiej nazwy przedsiębiorstwa z oznaczeniem, że jest to jego niemiecki oddział
 4. odrębna rachunkowość dla zagranicznego oddziału
 5. zgłaszanie do właściwego rejestru zmian dotyczących oddziału

ZAKŁADANIE SPÓŁKI W NIEMCZECH FORMALNOŚCI

Zakładając spółkę na terenie Niemiec trzeba zapoznać się z zasadami jej tworzenia i prowadzenia w tym kraju. Rejestracji działalności gospodarczej w Niemczech można dokonać samodzielnie bądź przy współpracy z takimi firmami jak www.cbb-business.depolskiego biura w Niemczech.

Kroki jakie należy podjąć przy zakładaniu spółki to:

 1. zawarcie umowy spółki (notarialne)
 2. wybór członków zarządu zwykle są to osoby zamieszkujące w Niemczech (np. dyrektorzy)
 3. wybór adresu spółki oraz zakup lub najem nieruchomości w której będzie siedziba firmy
 4. utworzenie niemieckiego rachunku bankowego spółki
 5. rejestracja spółki we właściwym dla niej rejestrze
 6. rejestracja spółki jako płatnika VAT oraz składek ubezpieczeniowych
 7. o ile to wymagane należy uzyskać koncesje, zezwolenia na działalność i inne tego typu dokumenty.

PORÓWNANIE CECH SZCZEGÓLNYCH SPÓŁKI ORAZ ODDZIAŁU POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Aby jak najlepiej wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech przy ekspansji twojej firmy na ten rynek powinieneś zapoznać się z poniższą tabelą i przeanalizować ją pod kątem planowanej przez ciebie działalności firmy na terenie państwa niemieckiego.

 

CECHA

SPÓLKA

ODDZIAŁ

ZAKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Niezależny od profilu firmy macierzystej w Polsce, a więc w pełni dowolny

Koniecznie taki sam jak firmy macierzystej w Polsce

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKONOMICZNO PRAWNA FIRMY

Ponosi ją spółka (spółki kapitałowe) lub wspólnicy (spółki osobowe)

Ponosi ją polski przedsiębiorca tak jak za zobowiązania firmy macierzystej

KONIECZNE DO STWORZENIA FORMALNOŚCI

Bardziej sformalizowane tworzenie niż w przypadku oddziału

Mniej sformalizowane tworzenie niż w przypadku spółki

ZALEŻNOŚĆ OD POLSKIEJ FIRMY

Niezależny od polskiej firmy. Jest odrębną jednostką prawa niemieckiego

Całkowicie zależny od polskiej firmy macierzystej

KOSZTY TOWARZYSZĄCE ZAKŁADANIU

Nieco wyższe niż w przypadku oddziału w tym : tłumaczenia, rejestracyjne opłaty sądowe, akt notarialny

Nieco niższe niż w przypadku spółki w tym: tłumaczenia, opłaty rejestracyjne.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z DALSZYM PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI

Najem lub kupno nieruchomości będącej siedzibą firmy, prowadzenie rachunkowości, obowiązek prowadzenia działalności organów spółki

Najem lub kupno nieruchomości będącej siedzibą firmy, prowadzenie rachunkowości, konieczność tłumaczenia dokumentów

 

JAK ZAPEWNIĆ SOBIE POMOC PRZY ORGANIZACJI DZIAŁAŃ SPÓLKI W NIEMCZECH – CZYLI JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ W NIEMCZECH?

W przypadku zakładania firmy w Niemczech i jej prowadzenia warto skorzystać z fachowej pomocy www.cbb-business.de, które specjalizuje się w dziedzinie obsługi średnich i dużych firm prowadzących swoją działalność gospodarczą w Niemczech. Z nami zyskujesz:

-adres prowadzenia działalności

-pomoc adwokata w razie konieczności

-własny niemiecki telefon z faksem, który możesz odebrać w każdym miejscu na świecie

-pomoc w załatwieniu formalności związanych z rejestracją działalności w Niemczech

-pomoc w późniejszych rozliczeniach podatkowych w tym w rozliczeniu podatku od działalności gospodarczej w Niemczech

-możliwość uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego

W zależności od potrzeb naszego klienta oraz prowadzonego przez niego profilu Działalności gospodarczej w Niemczech dokładamy wszelkich starań aby spełniać wszystkie jego wymagania i ułatwić ekspansję na rynek niemiecki.

 

 

Polecane linki:

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Ubezpieczenie zdrowotne prywatne Online

ubezpieczenie gewerbe

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech

 

 

firma w Niemczech

Składka na ubezpieczenie
Firma w Niemczech
Jak założyć firmę w niemczech
Firmy budowlane w niemczech
Gewerbe – zakładanie firmy w Niemczech
Co warto wiedzieć i jak wykorzystać kabotaż
Ubezpieczenie zdrowotne za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Belgii
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Holandii – realne i możliwe
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Belgii
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku, a firma w Wielkiej Brytanii
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech?
Polska firma jednoosobowa w Niemczech to ciekawe działanie
✅Legalna Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Jak założyć firmę budowlaną w Niemczech?
Rejestracja i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech
Firma budowlana- jakie podatki w Niemczech
Prowadzenie usług budowlanych na terenie Niemiec przez polską firmę
Niemiecka Gewerbe i firma budowlana w Niemczech to obiekt marzeń Polaków
Zakładanie firmy budowlanej w Niemczech
Firma budowlana w Holandii ma szanse rozwoju
Firma budowlana w Czechach - szybko i prosto
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Holandii
Co z ubezpieczeniem zdrowotnym opiekunek w Niemczech?
Czy samozatrudniony w Niemczech musi się ubezpieczyć? Sprawdź
Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - Najtaniej!
CENTRUM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH W NIEMCZECH
Ubezpieczenie na życie w Niemczech to konieczność
Tanie ubezpieczenie od 30€ - TYLKO w EuroKV
Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – koszty
Życie za granicą - Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech
Ubezpieczenie gewerby w Niemczech tanio
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków pomaga
Ubezpieczenia w Niemczech – pytania i odpowiedzi
Praca sezonowa za granicą - jakie ubezpieczenie?
EuroKV-30€ ubezpieczenie w Niemczech- czy AOK 300€
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Tanie oferty ubezpieczeń
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech forum jako cenne źródło wiedzy
Ubezpieczenie w Niemczech forum to źródło wiedzy
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech-EuroKV
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech? Odpowiedzi
Samozatrudnienie w Niemczech - Praca za granicą
Sezonowa praca za granicą i ubezpieczenia społeczne
Gewerba a ubezpieczenie, czyli bądź bezpieczny poza Polską
Najlepsze ubezpieczenie w Niemczech dla młodzieży
Niemieckie ubezpieczenia po polsku
Najtańsze ubezpieczenie w Niemczech to fakt
Experss 24h : Gewerbe bez zameldowania
Niesamowite Eurokv.de. Tanie ubezpieczenie w Niemczech
Ubezpieczenie zdrowotne a praca sezonowa w Niemczech
Ubezpieczenie na Gewerbe w 24h i email
Gewerba w Niemczech koszty – to musisz wiedzieć
Ubezpieczenie firmy w Niemczech to konieczność

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.